FANDOM


List of people of the Three Kingdoms
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

List of people of the Three Kingdoms period, whose names start with "C".

CEdit

# Name Style name Home
commandery
Birth Died Affiliation Literary
sources
Biography Image
Cai 蔡, the Lady Nan Liu Biao HHSJJ 74
SGZ Wei 6
Silhouette Female Avatar
Cai 蔡, the Lady Han JS 31
JS 34
[Note 1] Silhouette Female Avatar
Cai Feng 蔡諷 Nan Han HHSJJ 74B [Note 2] Silhouette Male Avatar
Cai Gu 蔡谷 Han HHS 60 Silhouette Male Avatar
Cai Jiao 蔡較 Han HHS 92 Silhouette Male Avatar
Cai Mao 蔡瑁 Degui 德珪 Nan Liu Biao
Cao Cao
SGZ Wei 6 Silhouette Male Avatar
Cai Yan 蔡琰, the Lady Wenji 文姬 Chenliu Han
Xiongnu
Cao Cao
HHS 84 Silhouette Female Avatar
Cai Yang 蔡揚 200 Cao Cao SGZ Wei 1
SGZ Shu 2
[Note 3] Silhouette Male Avatar
Cai Yi 蔡遺 Sun Quan SGZ Wu 9 Silhouette Male Avatar
Cai Yong 蔡邕 Bojie 伯喈 Chenliu 132 192 Han HHS 60 Silhouette Male Avatar
Cai Zhan 蔡湛 Zide 子德 Henei Han LS 5 [Note 4] Silhouette Male Avatar
Cai Zhi 蔡質 Ziwen 子文 Chenliu Han HHS 60 Silhouette Male Avatar
Cang Ci 倉慈 Xiaoren 孝仁 Jiujiang Cao Cao
Wei
SGZ Wei 16 Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
SGZ Wei 9 [Note 5] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Zicheng 子乘
or: Zisheng
Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 6] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Ziji 子棘 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 7] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Zijing 子京 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 8] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Ziqin 子勤 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 9] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Zishang 子上 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 10] Silhouette Male Avatar
Cao 曹
given name unknown
Zizheng 子整 219 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 11] Silhouette Male Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 [Note 12] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Cao Cao SGZ Wei 10 [Note 13] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Cao Cao SGZJJ 20 [Note 14] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Cao Cao SGZ Wei 9 [Note 15] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Wu SGZ Wu 1
SGZ Wu 6
[Note 16] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Wei SGZ Wei 9 [Note 17] Silhouette Female Avatar
Cao 曹, the Lady Pei Wei SGZ Wei 5 [Note 18] Silhouette Female Avatar
Cao Ang 曹昂 Zixiu 子脩 Pei 197 Han
Cao Cao
SGZ Wei 1 Silhouette Male Avatar
Cao Anmin 曹安民 Pei 197 Cao Cao SGZ Wei 1 Silhouette Male Avatar
Cao Bao 曹豹 Danyang? Tao Qian
Liu Bei
SGZ Wei 1
SGZ Shu 2
Silhouette Male Avatar
Cao Biao 曹彪 Zhuhu 朱虎 Pei 195 251 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Bin 曹彬 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 [Note 19] Silhouette Male Avatar
Cao Buxing 曹不興 Wu SGZ Wu 18 Silhouette Male Avatar
Cao Cao 曹操
Emperor Wu of Wei
or: Cao Jili 吉利
Mengde 孟德 Pei 155 220 Han
Cao Cao
SGZ Wei 1 Cao Cao Avatar
Cao Chong 曹沖 Cangshu 倉舒 Pei 196 208 Cao Cao SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Chun 曹純 Zihe 子和 Pei 168 210 Cao Cao SGZ Wei 9 Silhouette Male Avatar
Cao Cong 曹琮 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao De 曹德
or: Cao Ji 疾
Pei 193 Han HHS 48
SGZ Wei 1
ZZTJ 60
Silhouette Male Avatar
Cao Ding 曹鼎 Pei Han SGZ Wei 9 Silhouette Male Avatar
Cao Fan 曹範 Pei Wei SGZ Wei 9 [Note 20] Silhouette Male Avatar
Cao Fang 曹芳
Duke Li of Shaoling
Lanqing 曹芳 Pei 274 Wei
Jin
SGZ Wei 4 Silhouette Male Avatar
Cao Fu 曹輔 Wu SGZ Wu 16 Silhouette Male Avatar
Cao Fu 曹馥 Pei Wei SGZ Wei 9 [Note 21] Silhouette Male Avatar
Cao Gan 曹幹
or: Cao Lang 艮
Pei 261 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Gun 曹袞 Pei 235 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Hong 曹洪 Zilian 子廉 Pei 232 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 Cao Hong Avatar
Cao Hong 曹宏 Tao Qian SGZ Wei 8 Silhouette Male Avatar
Cao Hua 曹華, the Lady Pei Cao Cao HHS 10B Silhouette Female Avatar
Cao Huan 曹奐
Emperor Yuan of Wei
also: Cao Huang 璜
Jingming 景明 Pei 246 302 Wei
Jin
SGZ Wei 4 Silhouette Male Avatar
Cao Hui 曹徽 Pei 242 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Ji 曹棘 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 22] Silhouette Male Avatar
Cao Jie 曹節, the Lady Pei 197 260 Cao Cao
Han
Wei
HHS 10B
SGZ Wei 4
Silhouette Female Avatar
Cao Jie 曹節 Hanfeng 漢豐 Nanyang 181 Han (Eunuchs) HHS 78 Silhouette Male Avatar
Cao Jie 曹楷 Wei SGZ Wei 9 [Note 23] Silhouette Male Avatar
Cao Jing 曹京 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 24] Silhouette Male Avatar
Cao Ju 曹據 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Ju 曹秬 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 25] Silhouette Male Avatar
Cao Jun 曹峻 Zi'an 子安 Pei 259 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 26] Silhouette Male Avatar
Cao Jun 曹均 Pei 219 Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 27] Silhouette Male Avatar
Cao Kang 曹抗 Pei 237 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 28] Silhouette Male Avatar
Cao Lin 曹林 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 29] Silhouette Male Avatar
Cao Mao 曹茂 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 30] Silhouette Male Avatar
Cao Mao 曹髦
Duke of Gaogui
Yanshi 曹髦 Pei 241 260 Wei SGZ Wei 4 Silhouette Male Avatar
Cao Min 曹敏 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 31] Silhouette Male Avatar
Cao Pi 曹丕
Emperor Wen of Wei
or: Cao Pei
Zihuan 子桓 Pei 187 226 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 2 Cao Pi Avatar
Cao Poshi 曹破石 Nanyang Han HHS 78
HHS (XC) 2
Silhouette Male Avatar
Cao Qian 曹謙 Han HHS 8 Silhouette Male Avatar
Cao Qian 曹潛 Pei 233 Wei Silhouette Male Avatar
Cao Quan 曹全 Jingyuan 景完 Dunhuang Han HHS 88 Silhouette Male Avatar
Cao Ren 曹仁 Zixiao 子孝 Pei 168 223 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 Cao Ren Avatar
Cao Ru 曹儒 Junlin 俊林 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 15 Silhouette Male Avatar
Cao Rui 曹叡
Emperor Ming of Wei
Yuanzhong 元仲 Pei c. 206 239 Wei SGZ Wei 3 Silhouette Male Avatar
Cao Shao 曹紹 Nanyang 191 Han HHS 57 Silhouette Male Avatar
Cao Shao 曹紹 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 32] Silhouette Male Avatar
Cao Shao 曹肇 Changshi 長思 Pei Wei SGZ Wei 9 [Note 33] Silhouette Male Avatar
Cao Shao 曹邵 Bo'nan 伯南 Silhouette Male Avatar
Cao Shu 曹淑 Pei Wei [Note 34] Silhouette Female Avatar
Cao Shuang 曹爽 Zhaobo 昭伯 Pei 249 Wei SGZ Wei 9 Silhouette Male Avatar
Cao Shuo 曹鑠 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 35] Silhouette Male Avatar
Cao Song 曹嵩 Jugao 巨高 Pei 193 Han HHS 78
SGZ Wei 1
SGZ Wei 11
Silhouette Male Avatar
Cao Tai 曹泰 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 [Note 36] Silhouette Male Avatar
Cao Wan 曹琬 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 [Note 37] Silhouette Male Avatar
Cao Xian 曹憲,
the Lady
Pei Cao Cao
Wei
HHS 10B Silhouette Female Avatar
Cao Xing 曹性 Henei? Lü Bu SGZ Wei 7 Silhouette Male Avatar
Cao Xiong 曹熊 Pei Cao Cao SGZ Wei 19 [Note 38] Silhouette Male Avatar
Cao Xiu 曹休 Wenlie 文烈 Pei 228 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 Silhouette Male Avatar
Cao Xuan 曹玹 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 39] Silhouette Male Avatar
Cao Yan 曹演 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 [Note 40] Silhouette Male Avatar
Cao Yi 曹壹 Pei Wei SGZ Wei 20 [Note 41] Silhouette Male Avatar
Cao Yin 曹寅 Han SGZ Wu 1 Silhouette Male Avatar
Cao Yu 曹瑜 Pei Han SGZ Wei 9 [Note 42] Silhouette Male Avatar
Cao Yu 曹玉 Pei Han SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Yu 曹宇 Pengzu 彭祖 Pei Cao Cao
Wei
SGZ Wei 20 Silhouette Male Avatar
Cao Zan 曹贊 Pei Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 43] Silhouette Male Avatar
Cao Ze 曹則 Pei 249 Wei Silhouette Male Avatar
Cao Zhang 曹彰 Ziwen 子文 Pei 223 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 19 Silhouette Male Avatar
Cao Zhen 曹震 Pei Cao Cao SGZ Wei 9 [Note 44] Silhouette Male Avatar
Cao Zhen 曹真 Zidan 子丹 Pei 231 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 9 Cao Zhen Avatar
Cao Zheng 曹整 Pei 218 Cao Cao SGZ Wei 1 [Note 45] Silhouette Male Avatar
Cao Zhi 曹植 Zijian 子建 Pei 192 232 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 19 Cao Zhi Avatar
Cao Zhong 曹眾 Boshi 柏師 Youfufeng Han HHS 80 [Note 46] Silhouette Male Avatar
Cao Zun 曹遵 Pei Cao Cao SGZ Wei 9 [Note 47] Silhouette Male Avatar
Chai Yu 柴玉 Cao Cao SGZ Wei 29 Silhouette Male Avatar
Chang 常
given name unknown
Boxian 伯先 Henei SGZ Wei 23 [Note 48] Silhouette Male Avatar
Chang Ji 常纪, the Lady Shu HYGZ 10A Silhouette Male Avatar
Chang Lin 常林 Bohuai 伯槐 Henei Han
Cao Cao
Wei
SGZ Wei 23 Silhouette Male Avatar
Chang Nu 萇奴 Yuan Shu SGZ Wei 1 Silhouette Male Avatar
Chang Shi 常旹 Henei Wei Silhouette Male Avatar
Chang Wu 昌務 bandit HHS 50 Silhouette Male Avatar
Chang Xi 昌豨
or: Chang Ba 霸
206 Lü Bu
Cao Cao
Liu Bei
SGZ Wei 17
SGZ Shu 2
Silhouette Male Avatar
Chang Xia 常冾
or: Chang Qia
Maoni 茂尼 Shu 195 Han SGZ Wei 6
HYGZ 10
Silhouette Male Avatar
Chang Yi 常翊 Mengyuan 孟元 Han HYGZ 12 [Note 49] Silhouette Male Avatar
Chang Yuan 常員
or: Chang Yuan 厡
Shu Han HYGZ 4
HYGZ 11
[Note 50] Silhouette Male Avatar
Che Jun 車浚 276 Wu Silhouette Male Avatar
Che Zhou 車胄 Cao Cao Cao Cao Wei 14
SGZ Shu 2
[Note 51] Silhouette Male Avatar
Chen 陳, the Lady Cao Cao SGZ Wei 20 [Note 52] Silhouette Female Avatar
Chen 陳, the Lady Sun Jian SGZ Wu 16 [Note 53] Silhouette Female Avatar
Chen 陳, the Lady Wei JS 36 [Note 54] Silhouette Female Avatar
Chen 陳
given name unknown
Liangfu 梁甫 Sun Ce?
Sun Quan?
SGZ Wu 18 [Note 55] Silhouette Male Avatar
Chen 陳
given name unknown
Pingzi 平子 Han HHS 81 Silhouette Male Avatar
Chen Ao 陳敖 Kuaiji Wu SGZ Wu 12 Silhouette Male Avatar
Chen Bao 陳寶 bandit HHSJJ 84 Silhouette Male Avatar
Chen Bao 陳寶 Shengxian 盛先 Liu Zhang HHS 51
HYGZ 10
Silhouette Male Avatar
Chen Bao 陳寶 Sun Ce SGZ Wu 1 Silhouette Male Avatar
Chen Biao 陳表 Wen'ao 文奧 Lujiang 204 237 Wu SGZ Wu 10 Silhouette Male Avatar
Chen Ce 陳策 Lujiang bandit SGZ Wei 14 Silhouette Male Avatar
Chen Chao 陳超 191 Han SGZ Shu 1 Silhouette Male Avatar
Chen Chen 陳諶 Jifang 季方 Yingchuan Han HHS 62 Silhouette Male Avatar
Chen Cong 陳琮 Xiapi Han
Cao Cao
HHS 56 [Note 56] Silhouette Male Avatar
Chen Dan 陳耽 Hangong 漢公 Donghai 185 Han HHS 57 Silhouette Male Avatar
Chen Dao 陳到 Shuzhi 叔至 Runan Liu Bei
Shu-Han
SGZ Shu 15 Silhouette Male Avatar
Chen Deng 陳登 Yuanlong 元龍 Xiapi Tao Qian
Liu Bei
Lü Bu
Cao Cao
HHS 82
HHS (XC) 3
SGZ Wei 7
SGZ Wu 1
Silhouette Male Avatar
Chen Du 陳度 Miaogao 妙高 Chen Han LS 25 [Note 57] Silhouette Male Avatar
Chen Duan 陳端 Runan 184 Han HHS 45 [Note 58] Silhouette Male Avatar
Chen Duan 陳端 Zizheng 子正 Guangling c. 200 Sun Ce SGZ Wu 1
SGZ Wu 8
[Note 59] Silhouette Male Avatar
Chen Feng 陳鳳 Liu Bei SGZ Wu 13 [Note 60] Silhouette Male Avatar
Chen Gong 陈恭 Jiangxia SGZ Wei 18 Silhouette Male Avatar
Chen Gong 陳宮 Gongtai 公台 Dong 198 Cao Cao
Lü Bu
HHS 75
SGZ Wei 1
SGZ Wei 7
Chen Gong Avatar
Chen Gui 陳珪 Hanyu 漢瑜 Xiapi Han
Cao Cao
HHS 56
SGZ Wei 7
Silhouette Male Avatar
Chen He 陳郃 SGZ Wei 18 Silhouette Male Avatar
Chen Ji 陳紀 Yuanfang 元方 Yingchuan Han HHS 62
JS 30
SGZ Wei 22
Silhouette Male Avatar
Chen Jiao 陳矯 Jibi 季弼 Guangling 237 Cao Cao
Wei (Cao Pi, Cao Rui)
SGZ Wei 22 Silhouette Male Avatar
Chen Jiu 陳就 208 Liu Biao SGZ Wu 9 Silhouette Male Avatar
Chen Lan 陳蘭
or: Chen Jian 簡
Lujiang 209 Yuan Shu HHS 75
SGZ Wu 6
Silhouette Male Avatar
Chen Lin 陳琳 Kongzhang 孔璋 Guangling 217 Han
Yuan Shao
Cao Cao
SGZ Wei 21 Silhouette Male Avatar
Chen Mao 陳茂 Nanyang SGZ Wei 24 [Note 61] Silhouette Male Avatar
Chen Mu 陳牧 197 Han SGZ Wu 10 [Note 62] Silhouette Male Avatar
Chen Pu 陳僕 Danyang chieftain of
non-Chinese
SGZ Wu 15 [Note 63] Silhouette Male Avatar
Chen Qin 陳勤 206 Sun Quan SGZ Wu 10 Silhouette Male Avatar
Chen Qun 陳群 Changwen 長文 Yingchuan 236 Liu Bei
Lü Bu
Cao Cao
Wei
JS 17
SGZ Wei 22
Silhouette Male Avatar
Chen Rong 陳容 Guangling 195 Yuan Shao HHS 58
SGZ Wei 7
Silhouette Male Avatar
Chen Rong 陳融 Chen Wu SGZ Wu 12 Silhouette Male Avatar
Chen Shao 陳绍 181 Han
rebel
HHJ 28 Silhouette Male Avatar
Chen Shi 陳寔 Zhonggong 仲弓
(Yuanfang 元方 in HHSJJ)
Yingchuan 104 187 Han HHS 62 Silhouette Male Avatar
Chen Shi 陳式 Liu Bei
Shu-Han
SGZ Wei 17
SGZ Shu 2
SGZ Shu 5
Silhouette Male Avatar
Chen Su 陳肅 Xiapi Wei SGZ Wei 7 [Note 64] Silhouette Male Avatar
Chen Sui 陳邃 Yingchuan Han XTS 71B [Note 65] Silhouette Male Avatar
Chen Sui 陳遂 Han CZW 3:2 [Note 66] Silhouette Male Avatar
Chen Tao 陳桃 Kuaiji Wu SGZ Wu 12 Silhouette Male Avatar
Chen Tiao 陳調 Han HHS 92 Silhouette Male Avatar
Chen Tiao 陳調 Yuanhua 元化 Hanzhong 190 Han HYGZ 2, 10C Silhouette Male Avatar
Chen Wei 陳衛 Dong Zhuo
Lü Bu
HHS 72 [Note 67] Silhouette Male Avatar
Chen Wen 陳溫
or: Chen Wei/Yi 偉/禕
Yuandi 元悌 Runan 193 Cao Cao (Cao Hong) HHS 75
SGZ Wei 1
SGZ Wei 9
SGZ Wu 11
Silhouette Male Avatar
Chen Shou 陳壽 Chengzuo 承祚 Baxi 233 297 Shu-Han
Wei
Jin
JS 82 Silhouette Male Avatar
Chen Shu 陳術 Silhouette Male Avatar
Chen Wu 陳武 Zilie 子烈 Lujiang 215 Yuan Shu
Sun Ce
Sun Quan
SGZ Wu 10 Silhouette Male Avatar
Chen Xia 陳洽 Yingchuan Han XTS 71B [Note 68] Silhouette Male Avatar
Chen Xiu 陳休 Yingchuan Han XTS 71B [Note 69] Silhouette Male Avatar
Chen Xiu 陳脩 Lujiang 229 Wu SGZ Wu 10 Silhouette Male Avatar
Chen Ya 陳雅 Botai 伯臺 Guanghan Han HYGZ 2, 10C Silhouette Male Avatar
Chen Yan 陳延 Shangdang SGZ Wei 23 Silhouette Male Avatar
Chen Ye 陳業 Kuaiji SGZ Wu 12
SJZ 40
Silhouette Male Avatar
Chen Yi 陳逸 Ziyou 子游 Runan Han HHS 66
SGZ Wei 01
Silhouette Male Avatar
Chen Yi 陳懿 184 Han HHS 72 Silhouette Male Avatar
Chen Yi 陳禕 Cao Cao SGZ Wei 01 Silhouette Male Avatar
Chen Yu 陳瑀 Gongwei 公瑋 Xiapi HHS 56
SGZ Wei 06
SGZ Wu 01
SGZ Wu 11
Silhouette Male Avatar
Chen Zhen 陳震 Xiaoqi 孝起 Nanyang SGZ Shu 9 Silhouette Male Avatar
Chen Zhong 陳忠 Xiaoxian 孝先 Yingchuan Wei XTS 71B [Note 70] Silhouette Male Avatar
Chen Zi 陳萴 Yingchuan XTS 71B [Note 71] Silhouette Male Avatar
Chen Zun 陳遵 Han CZW 3:2 [Note 72] Silhouette Male Avatar
Chen Zuo 陳坐
or: Chen Sheng 生
Jiangxia bandit HHS 76 Silhouette Male Avatar
Cheng 程, the Lady Han HHS 52
HHS 56
HHS 60
HHS 80
Silhouette Female Avatar
Cheng Bao 程包
or: Cheng Bao 苞
Yuandao 元道 Hanzhong Han HHS 86
HYGZ 10C
Silhouette Male Avatar
Cheng Bing 程秉 Deshu 德樞 Runan Han
Shi Xie
Sun Quan
Wu
SGZ Wu 08 Silhouette Male Avatar
Cheng Dang 成當 c. 210 Sun Quan SGZ Wu 09 [Note 73] Silhouette Male Avatar
Cheng Huan 程奐
or: Cheng Huan 渙
Han Fu HHS 74 Silhouette Male Avatar
Cheng Ji 成濟 260 Wei Silhouette Male Avatar
Cheng Ji 程畿 Jiran 季然
or: Jimo 季默
Ba 222 Liu Zhang
Liu Bei
Shu-Han
SGZ Shu 15 Silhouette Male Avatar
Cheng Lian 成廉 Lü Bu SGZ Wei 01 Silhouette Male Avatar
Cheng Pu 程普 Demou 德謀 Youbeiping Han (Sun Jian)
Sun Ce
Sun Quan
SGZ Wu 10 Silhouette Male Avatar
Cheng Qi 程祈
or: Cheng Yu 郁
Gonghong 公弘 Ba Liu Zhang
Liu Bei
Shu-Han
HYGZ 5
SGZ Shu 15
Silhouette Male Avatar
Cheng Qiu 程球 187 Han HHS 58 Silhouette Male Avatar
Cheng Tuo 程他
or: Cheng Ta
Dong c. 210 civilian SGZ Wei 27 [Note 74] Silhouette Male Avatar
Cheng Tuo 程他, wife of civilian SGZ Wei 27 Silhouette Male Avatar
Cheng Xu 程緒 Dai 193 Liu Yu HHS 73 [Note 75] Silhouette Male Avatar
Cheng Yang 程陽 Xiaosui 孝遂 Yuzhang Han LS 5 [Note 76] Silhouette Male Avatar
Cheng Yi 成宜 211 Guanxi SGZ Wei 1
SGZ Shu 6
Silhouette Male Avatar
Cheng Yin 程寅 Youfufeng Han JSCB 18 [Note 77] Silhouette Male Avatar
Cheng Yin 程銀 Hedong Guanxi
Zhang Lu
Cao Cao
SGZ Wei 8
SGZ Shu 6
Silhouette Male Avatar
Cheng Yu 程昱
or: Cheng Li 立
Zhongde 仲德 Dong 142 221 Han
Cao Cao
Wei
LS 14
SGZ Wei 14
Silhouette Male Avatar
Cheng Zheng 程徵 Jianwei Liu Zhang HYGZ 3 [Note 78] Silhouette Male Avatar
Cheng Zun Guanghan Liu Zhang HYGZ 3 [Note 79] Silhouette Male Avatar
Chenggong Ying 成公英
or: Cheng Gongying
Jincheng Liang Rebels
Cao Cao
Cao Pi
SGZ Wei 15 Silhouette Male Avatar
Chi Lü 郗慮 Hongyu 鴻豫 Shanyang Han
Cao Cao
HHS 10B
HHS 70
Silhouette Male Avatar
Chong 种
surname unknown
Ma Chao SGZ Shu 6 Silhouette Male Avatar
Chong Fu 种拂 Yingbo 穎伯 Henan 192 Han
Dong Zhuo
HHS 56 Silhouette Male Avatar
Chong Ji 种輯 200 Han Silhouette Male Avatar
Chong Shao 种劭 Shenfu 申甫 Henan 194 Han
Dong Zhuo
HHS 56 Silhouette Male Avatar
Chu Gong 褚貢 184 Han HHS 71 Silhouette Male Avatar
Chunyu Jia 淳于嘉 Ji'nan Dong Zhuo
Han
HHS 9 Silhouette Male Avatar
Chunyu Qiong 淳于瓊
or: Chunyu Gui 夔
Zhongjian 仲簡 200 Han
Yuan Shao
HHS 8
SGZ Wei 1
Silhouette Male Avatar
Chunyu Shi 淳于式 Sun Quan SGZ Wu 13 Silhouette Male Avatar
Congqian 從錢
“Follow Monkey”
bandit SGZ Wei 12 [Note 80] Silhouette Male Avatar
Cuan Xi 爨習 Yizhou? Nanman
Shu-Han
HYGZ 4
SGZ Shu 13
Silhouette Male Avatar
Cui 崔
given name unknown
Yuanping 元平 Boling
(Anping)
c. 192? Han HHSJJ 52 Silhouette Male Avatar
Cui 崔
given name unknown
Zhouping 州平 Boling
(Anping)
HHSJJ 52 Silhouette Male Avatar
Cui 崔, the Lady Qinghe 218 Cao Cao SGZ Wei 13 Silhouette Female Avatar
Cui Jun 崔鈞 Yuanping 元平
or: Zhouping 州平?
Boling
(Anping)
Han
Guandong
HHS 52 Silhouette Male Avatar
Cui Juye 崔巨業 Yuan Shao HHS 73 Silhouette Male Avatar
Cui Lie 崔烈 Weikao 威考 Boling
(Anping)
192 Han HHS 52 Silhouette Male Avatar
Cui Lin 崔林 Deru 德儒 Qinghe 244 Cao Cao
Wei
SGZ Wei 24 Silhouette Male Avatar
Cui Yan 崔琰 Jigui 季珪 Qinghe 216 Han
Yuan Shao
Cao Cao
SGZ Wei 12 Silhouette Male Avatar


uncertain entriesEdit

 • Cai Fang 蔡方 of Wei
 • Cai Gong 蔡貢 of Wu
 • Cai Tiao 蔡條 of Wu
 • Cai Wenzhi 蔡文至 of Wu
 • Cai Yang 蔡阳 of Cao Cao (d. 201)?
 • Cai Ying 蔡穎 of Wu
 • Cai Yuancai 蔡元才 of ?
 • Cai Zhong 蔡仲 a robber
 • Chang Diao 常雕 of Wei
 • Chang Fang 常房 of Shu-Han
 • Chang Jing 常靜 of Wei
 • Chang Ju 常俱 rebel leader
 • Chang Shi 常旹 of Wei


 • Cheng Zhi 程祗 (and his Lady Li Mujiang and their sons)
 • Lady Cheng Zhenjue

NotesEdit

 1. Daughter of Cai Yong 邕, she married Yang Dao of Taishan commandery.
 2. A man of good local family and the father of Cai Mao 瑁 (born about 150) and the Lady Cai 蔡, wife of Liu Biao.
 3. A general under Cao Cao. In 200 he was sent against Liu Bei in Runan commandery, but he was defeated and killed.
 4. As a county magistrate in Changshan commandery he was honoured with a stele in 181. A few months later he was transferred to be Inspector of Bing Province.
 5. Younger brother of Cao Cao. Died young. Later granted posthumous title Lamented Marquis of Haiyang. His daughter married Xiahou Heng.
 6. Son of Cao Cao by the Lady Li 李. Died young. Posthumously made duke in 231.
 7. Son of Cao Cao by the Lady Liu 劉. Died young. Posthumously made duke in 231.
 8. Son of Cao Cao by the Lady Liu 劉. Died young. Posthumously made duke in 231.
 9. Son of Cao Cao by the Lady Sun 孫. Died young. Posthumously made duke in 231.
 10. Son of Cao Cao by the Lady Sun 孫. Died young. Posthumously made duke in 231.
 11. Son of Cao Cao by the Lady Li 李. Transferred to maintain the lineage of his father's cousin Cao Shao. Made county marquis in 217, but died two years later. Posthumously made duke in 221.
 12. Daughter of Cao Cao by the Lady Liu 劉. Became Princess of Qinghe 凊河. Married Xiahou Mao. She objected to his adulteries and in 230 she almost had him executed for treason.
 13. Daughter of Cao Cao. Became Princess of Anyang and married Xun Yun.
 14. Daughter of Cao Cao by the Lady Du 杜. Became Princess of Gaocheng 高城.
 15. Daughter of Cao Cao by the Lady Yin 尹. Became Princess of Jinxiang 金郷. Married her half-brother He Yan.
 16. Daughter of a younger brother of Cao Cao, married to Sun Kuang and mother of Sun Tai.
 17. Daughter of a younger brother of Cao Cao, probably Cao Yu, married to Xiahou Heng.
 18. Daughter of Cao Pi and his consort the Lady Zhen. She was appointed as Princess.
 19. Younger brother of Cao Zhen. Granted a share of his fief by Cao Pi.
 20. Third son of Cao Ren, he was enfeoffed under Wei.
 21. Eldest son of Cao Hong 洪. Succeeded to his fief.
 22. Son of Cao Cao by the Lady Liu 劉. Cao Ji died young, but was posthumously enfeoffed as a duke in 231.
 23. Second son of Cao Ren, he was enfeoffed under Wei.
 24. Son of Cao Cao by the Lady Li 李. Died young. In 231 posthumously made duke.
 25. Son of Cao Cao by the Lady Yin 尹. He died young. Granted a posthumous fief in 217. His half-nephew Cao Min was appointed to maintain his lineage.
 26. Son of Cao Cao by the Lady Qin 秦. Made a marquis in 216. Under Cao Pi he became a duke (in 221) and a king (in 222), like many of his brothers.
 27. Son of Cao Cao by the Lady Zhou 周. Appointed to maintain the descent of his uncle Cao Bin. Made a marquis in 217, but died two years later.
 28. Son of Cao Jun 均 and presumably his Lady Zhang 張. Succeeded to Cao Jun's fief in 219. Made a king in 222.
 29. Son of Cao Cao by the Lady Du 杜. Made a marquis in 211. Cao Pi made him a duke (in 221) and later a king (in 222), like many of his brothers.
 30. Son of Cao Cao by the Lady Zhao 趙. Made a marquis in 217. Cao Cao was not fond of him, and under Cao Pi he was made only a duke in 222. Cao Rui made him king in 227.
 31. Son of Cao Jun 均. Made a marquis in 217 to maintain the descent of Cao Ju 秬. Cao Pi enfeoffed him as king in 224.
 32. Cousin of Cao Cao who was fond him. Became a gentleman cadet at court but died young. Cao Cao had one of his own sons, Cao Zizheng, transferred to maintain Shao's lineage.
 33. Cao Shao was a son of Cao Xiu 休.
 34. Fourth daughter of Cao Rui. Died in infancy. Posthumously made Princess of Pingyuan.
 35. Son of Cao Cao by the Lady Liu 劉. Younger brother of Cao Ang. Had two sons but died young. Posthumously enfeoffed as king in 229.
 36. Eldest son of Cao Ren. Succeeded his fathers fief and was later a general of Wei.
 37. Son of Cao Jun 均. In 221 made a marquis to maintain the descent of Cao Ang. Later became king.
 38. Forth son of Cao Cao by the Lady Bian 卞. Died young. Posthumously made duke (in 221) and king (in 229).
 39. Son of Cao Cao by the Lady Qin 秦. Made marquis in 211, but died young.
 40. Son of Cao Chun 純. He succeeded to his fief in 210. Later held military rank under Wei. During the 240s his fief was raised in rank.
 41. Son of Cao Lin 林. Adopted and enfeoffed in 221 to maintain the descent of Cao Xuan 玹 and his elder brother Cao Zan 贊. Became duke in 223.
 42. Possibly a brother of Cao Song 嵩 (Cao Cao's father). Was General of the Rear and marquis under Han.
 43. Son of Cao Lin 林. In 215 adopted and enfeoffed to maintain the descent of Cao Xuan, but died soon afterwards.
 44. Son of Cao Hong 洪. Was given a share of his fathers fief by Cao Cao.
 45. Son of Cao Cao by the Lady Li 李. Married briefly to a daughter of Yuan Tan in 203. Made a marquis in 217 to maintain the descent of Cao Shao. Died the next year.
 46. Noted for his literary and scholarly ability. Refused all official appointments. Left four pian of eulogies, essays and letters. Mentioned in Cao Pi's Lun wen 論文.
 47. A kinsmen of Cao Zhen 真. Served Cao Cao but died early. At the urging of Cao Zhen he was posthumously granted a fief in 230.
 48. Father of Chang Lin 林.
 49. Chang Yi was an Imperial Clerk.
 50. Grand Administrator of Zangke and Yongchang commanderies. In the HYGZ4 his given name is written as 員, while in chapter 11 of the same book it is written as 厡. Rafe de Crespigny says they are surely one and the same person.
 51. Inspector of Xu Province for Cao Cao. Killed by Liu Bei in 199.
 52. A concubine 妾 of Cao Cao. Mother of Cao Gan 幹. Died when Gan was 3 sui.
 53. Bore a daughter to Sun Jian.
 54. Wife of Wei Ji 衛覬 and mother of Wei Quan 瓘.
 55. At the end of the 2nd century Chen Liangfu was a celebrated calligrapher.
 56. Younger son of Chen Qiu. Grand Administrator of Ruyin commandery, a new commandery established by Cao Cao.
 57. Two years after his death in 185 a stele was set up in his memory. Its text survives only in fragments.
 58. In 184 Chen Duan was Registrar to the Administrator Zhao Qian. When the Yellow Turban rebellion broke out the commandery militia was defeated. Chen Duan and six other officers shielded Zhao Qian with their own bodies, and though they mere all killed he was able to escape. An edict stated that the gates of each of the officers' homes should be inscribed in honor of the Seven Heroes.
 59. Advisor to Sun Ce along with his fellow-countymen Zhang Hong and Qin Song. Died about 200.
 60. Officer of Liu Bei stationed by the Yangzi Gorges in Jing Province. Attacked by Lu Xun in 219 who captured him.
 61. Member of a powerful local family in the late second century, Chen Mao slandered the father, Han Chun, and the elder brother of his neighbor Han Ji and almost had them put to death. Han Ji pretended to pay no attention, but he secretly gathered assassins to deal with Chen Mao, and then presented his head as a sacrifice to Han Chun's tomb.
 62. Senior officer under Chen Yu, claimant Grand Administrator of Wu commandery. Chen Mu was killed by Sun Ce's officer Lü Fan in 197.
 63. Chen Pu and Zu Shan were chieftains of non-Chinese in the Huang Shan range of southern Danyang. They and their Chinese allies were conquered by He Qi in 208.
 64. A descendant of Chen Gui, about 220 Chen Su was made a cadet gentleman by Cao Pi in memory of his ancestor's achievements.
 65. According to the New Book of Tang (Xin Tang shu 新唐書) Chen Sui was a son of Chen Yuan 源 and a younger brother of Chen Shi 寔.
 66. A eunuch, as a Palace Internuncio in the 180s, Chen Sui was a member of the cortege sent by Emperor Ling to honor the funeral of the Excellency Yang Ci.
 67. In 192, under orders from Lü Bu at Chang'an, Chen Wei and others disguised themselves as guards to assassinate Dong Zhuo.
 68. Grandson of Chen Yuan 源 and one of the six sons of Chen Shi 寔.
 69. Grandson of Chen Yuan 源 and one of the six sons of Chen Shi 寔.
 70. Son of Chen Chen, he refused local office, but was later Inspector of Qing Province for Wei.
 71. According to the New Book of Tang (Xin Tang shu 新唐書) Chen Zi was a son of Chen Yuan 源 and a younger brother of Chen Shi 寔.
 72. An Imperial Clerk in the 180s, Chen Zun was a member of the cortège sent by Emperor Ling to honour the funeral of the Excellency Yang Ci.
 73. Officer of Sun Quan. About 210 Cheng Dang was stationed on the frontier of Jing and Yang Provinces and died about that time. Sun Quan proposed to transfer his troops to Lü Meng, who was stationed near by. Lü Meng objected, arguing that Cheng Dang had given good service to the state, and his troops should pass to his male heir, even though he was still young. Sun Quan eventually accepted the argument and Lü Meng sent an officer to guide the young successor in managing his human inheritance.
 74. About 210 Cheng Tuo was murdered by Guo Zheng 郭政, who was having an affair with his wife.
 75. In 193, as Liu Yu was preparing to attack Gongsun Zan, his officer Cheng Xu argued against it. Liu Yu killed him.
 76. A county commandant in Danyang commandery, in 181 Cheng Yang was a leading sponsor of a stele in honour of the magistrate Pan Qian, his senior officer.
 77. A gentleman scholar, in the mid-180s Cheng Yin received official appointment.
 78. In 203 Cheng Zheng and his fellow-countryman Shi Qian persuaded the Governor Liu Zhang to divide Jianwei and set up the new commandery of Jiangyang.
 79. In 203 Liu Zhang set up a new commandery called Jiangyang, in the southern part of Jiangwei commandery, and appointed Cheng Zun, who had been a Commandant there, as the new Grand Administrator.
 80. Sobriquet of a robber-bandit in Donglai commandery. He was put down by He Kui and Zhang Liao about 200.